Zastupitelstvo města Hradec Králové
Výsledky hlasování na zasedání č. 202008 - 20. Zastupitelstvo města Hradec Králové
( Poznámka: euhk_prefix=zm-2020-20- )
Předsedajíci: A. Hrabálek Konaného dne 02.11.2020
Hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 1A - Úvodní řízení 34 25
( Pozn: Navržený program jednání + stažen bod 22, nový bod 38 - SION )
2 1A - Úvodní řízení 34 32
( Pozn: Ověřovatelé: A. Maclová, J. Mašek )
3 1A - Úvodní řízení 34 34
( Pozn: Návrhová komise: O. Vlasák, A. Havrda, M. Bartušová )
4 1 - Zápis z 16. jednání Výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města ze dne 08.10.2020 35 31
5 2 - Informace o výsledku jednání valné hromady společnosti Aldis, a. s., konané dne 07.09.2020 35 33
6 3 - Písemnosti adresované 20. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové 34 23
7 4 - Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové za období od 19.09. do 16.10.2020 35 32
8 5 - Změna rozpočtu kapitoly 09 městská policie 35 28
9 7 - TJ Sokol Malšova Lhota z.s., žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem 35 33
10 9 - Návrh programu cyklu Královéhradecká nábřeží 2021 35 33
11 8 - Dotační program na podporu sportu ­ činnost sportovních organizací 2021 35 20
( Pozn: Návrh P. Springerové - formou bankovního převodu nebo pokladnou )
12 8 - Dotační program na podporu sportu ­ činnost sportovních organizací 2021 35 23
( Pozn: Návrh P. Springerové - jsou ve věku od 11 let do 23 let (ročníky 2010-1998) + zastřešující organizací )
13 8 - Dotační program na podporu sportu ­ činnost sportovních organizací 2021 35 22
( Pozn: Návrh P. Springerové - 400 Kč pro sportovce/závodníky, splňující všechny následující podmínky: bankovním převodem nebo pokladnou )
14 8 - Dotační program na podporu sportu ­ činnost sportovních organizací 2021 35 26
( Pozn: Návrh P. Springerové - jsou ve věku od 3 do 10 let (ročníky 2018-2011) )
15 8 - Dotační program na podporu sportu ­ činnost sportovních organizací 2021 35 32
( Pozn: Návrh P. Springerové - provozují sportovní aktivitu minimálně 2x v týdnu a nejméně 9 měsíců v roce (2x) )
16 8 - Dotační program na podporu sportu ­ činnost sportovních organizací 2021 35 35
( Pozn: navržené usnesení + II. schvaluje upravená pravidla dle jednání ZM HK )
17 10 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové v roce 2021 35 15
( Pozn: Návrh Z. Finka: 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 14.12.2021 )
18 10 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové v roce 2021 35 15
( Pozn: Návrh P. Vacka: 19.1., 23.2., 30.3., 27.4., 1.6., 29.6., 31.8., 5.10., 9.11., 14.12.2021 )
19 10 - Termíny zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové v roce 2021 35 20
( Pozn: předložený návrh usnesení )
20 21 - Výroční zpráva Technologického centra Hradec Králové z.ú. a návrh přílohy č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2018/1786 35 26
21 28 - Petice proti výstavbě silnice v Přírodní památce Na Plachtě 3 35 33
( Pozn: Návrh A. Záruby: I. se seznámilo, II. schvaluje odložení rozhodnutí o přípravě komunikace.., III. ukládá Ing. Bc. J. Bláhovi 1. zahájit přípravu rekonstrukce komunikace Na Brně, 2. upravit písemnou odpověď na petici dle tohoto usnesení )
22 28 - Petice proti výstavbě silnice v Přírodní památce Na Plachtě 3 35 20
( Pozn: Návrh A. Dohnala: ZM si vyhrazuje rozhodnout, zda město požádá o výjimku ze zákazu zásahu do biotopů ů. )
23 27 - Aktualizace Strategie nakládání s odpady města Hradec Králové 2020-2030 35 26
24 33 - Delegování zástupce statutárního města Hradec Králové na jednání valné hromady společnosti Mountfield HK, a.s. 35 25
25 36 - Program Antivirus II 35 19
( Pozn: Návrh P. Springerové: rozšířit usnesení o bod IV.9. - rozhodnout poskytnout podporu sportovním spolkům působícím v Hradci Králové )
26 36 - Program Antivirus II 35 20
( Pozn: Návrh A. Maclové: doplnění bodu IV.3. o text "a navazující" )
27 36 - Program Antivirus II 35 30
( Pozn: navržené usnesení + návrh M. Hanouska: doplnit bod III. o text: je nákup a doplnění respirátorů FFP2 pro zajištění provozu mateřských škol a městské policie v počtu 30.000 kusů )
28 11 - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci společnosti Centrální kino s.r.o. 35 21
29 12 - Změny v poskytnutých dotacích z dotačního programu Calendarium Regina 2020 35 31
30 13 - Návrh programu XXVIII. ročníku cyklu výstav, veletrhů, kulturních, společenských a sportovních akcí Calendarium Regina 2021 35 12
( Pozn: Navrh R. Dűrrerove: přesunutí bodu III. neschvaluje 1. (město na kolech) do bodu II. schvaluje 22. dotace ve výši 60.000 Kč )
31 13 - Návrh programu XXVIII. ročníku cyklu výstav, veletrhů, kulturních, společenských a sportovních akcí Calendarium Regina 2021 35 28
32 14 - Dotační program na podporu kultury - činnost kulturních organizací 2021 35 33
33 15.1 - Správa majetku města - nakládání s nebytovými prostorami - Agentura hospodaření s majetkem MO ­ dlouhodobá nájemní smlouva 35 31
34 16 - Správa majetku města - nakládání s byty 35 33
35 17.1 - Správa majetku města - záměr prodeje nemovitosti, k. ú. Věkoše 35 30
36 17.2 - Správa majetku města - prodej nemovitosti, k. ú. Třebeš 35 33
37 18 - Správa majetku města - právo provést stavbu 35 33
38 19.1 - Správa majetku města ­ bezúplatný převod pozemků, k. ú. Slezské Předměstí 35 35
39 19.2 - Správa majetku města ­ bezúplatný převod pozemků, k. ú. Slezské Předměstí, k. ú. Třebeš, k. ú. Malšovice u Hradce Králové 35 33
40 20.1 - Správa majetku města - různé - vyřazení části majetku 35 33
41 20.2 - Správa majetku města ­ různé - rozpočtové změny v kap. 01 - odbor správy majetku města 35 33
42 20.3 - Správa majetku města - různé - odstranění duplicitního vlastnictví - k. ú. Nový Hradec Králové 35 35
43 20.4 - Správa majetku města ­ různé - přesun finančních prostředků v kap. 01 odboru správy majetku města 35 34
44 20.5 - Správa majetku města - různé - rozpočtová změna v kap. 01 - odbor správy majetku města 35 34
45 37 - Právní stanovisko Aldis, a.s. 35 34
46 23 - Jídelna ZŠ Kukleny - zařazení finančních prostředků 35 32
47 24 - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben - Dodatek č. 1 35 35
48 25 - Valná hromada společnosti Bohemian Waste Management a.s. 35 31
49 26 - Valná hromada společnosti Hradecké služby a.s. 35 31
50 29 - Memorandum o spolupráci při revitalizaci říčních ramen Labe a Orlice 35 31
51 30 - Návrh na přesun finančních prostředků do roku 2021 v kap. 04 - odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže 35 33
52 31 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 35 12
( Pozn: Návrh Z. Finka: I. projednalo, II. schvaluje poskytnutí individuální dotace v celkové výši 300.000 Kč na rok 2021, III. ukládá )
53 31 - Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 35 19
54 34 - Posunutí lhůty pro podávání žádostí u Dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže 2021 35 33
55 32 - Dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty na rok 2021 35 25
56 35 - Variantní řešení rozvojových ploch návrhu Územního plánu Hradce Králové - lokalita Svinary 35 31
( Pozn: Návrh A. Dohnala: I. se seznámilo, II. souhlasí s možným zmenšením rozvojových ploch, III. ukládá 1., 2. Ing. arch. P. Brůnovi předložit ZM HK v lednu 2021 závěry vyhodnocení variantních řešení )
57 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771 - SION 34 18
( Pozn: Návrh V. Pourové: ZM HK I. schvaluje využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771.., )
58 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771 - SION 34 18
( Pozn: Návrh V. Pourové: ZM HK I. schvaluje využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771.., )
59 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771 - SION 34 6
( Pozn: Návrh J. Holáska: ZM ukládá primátorovi města a JUDr. V. Pourové zajistit veškeré možné kroky k uplatnění předkupního práva k pozemku stp. č. 771, jehož součástí je stavba č.p. 550, v k. ú. Třebeš, ve vlastnictví Sboru Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion, v likvidaci, Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové, IČ: 26520982, a o takových krocích a veškerých souvisejících skutečnostech informovat bez zbytečného odkladu zastupitele města, a to nejdéle na zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 7.12.2020. )
60 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Využití věcného předkupního práva k pozemku stp. č. 771 - SION 34 18
( Pozn: Návrh J. Holáska: ZM ukládá primátorovi města a JUDr. V. Pourové zajistit veškeré možné kroky k uplatnění předkupního práva k pozemku stp. č. 771, jehož součástí je stavba č.p. 550, v k. ú. Třebeš, ve vlastnictví Sboru Jednoty bratrské v Hradci Králové - Sion, v likvidaci, Na Kotli 1201/27, 500 09 Hradec Králové, IČ: 26520982, a o takových krocích a veškerých souvisejících skutečnostech informovat bez zbytečného odkladu zastupitele města, a to nejdéle na zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 7.12.2020. )
61 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové 34 17
( Pozn: Návrh A. Maclové - ZM HK I. doporučuje RM doplnit výběrovou komisi pro ubytovnu Brněnská o 2 sociální pracovníky z řad poskytovatelů soc. služebů, II. ukládá Ing. M. Hanouskovi, uspořádat do konce roku 2020 jednání na toto téma )
62 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové 34 17
( Pozn: Návrh A. Maclové - ZM HK I. doporučuje RM doplnit výběrovou komisi pro ubytovnu Brněnská o 2 sociální pracovníky z řad poskytovatelů soc. služebů, II. ukládá Ing. M. Hanouskovi, uspořádat do konce roku 2020 jednání na toto téma )
63 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny 34 20
( Pozn: Návrh A. Dohnala: ZM HK I. projednalo, II. souhlasí, III. schvaluje, IV. ukládá )
64 1C - Diskuse a dotazy zastupitelů města Hradec Králové - Komerční zóna Hradubická II, Obchodní centrum III. a IV. 33 17
( Pozn: Návrh A. Dohnala: ZM HK I. projednalo, II. souhlasí 1., 2., III. schvaluje, IV. ukládá )